1. Organizator Kongresu Etykiety Samoprzylepne 2021:

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin Kongresu:

17-18 czerwca 2021 r.

3. Miejsce:

Cukrownia Żnin przy ul. K. Janickiego 1 w Żninie
https://www.cukrowniaznin.pl/

4. Opłaty:

4a. Koszt udziału w Kongresie:

Opłata netto za udział w Kongresie (nie obejmuje kosztu pokoju w hotelu):

- dla przedstawicieli drukarń etykiet samoprzylepnych: 490 zł + VAT 23% (602,70 zł brutto)/osobę;

- dla przedstawicieli pozostałych firm: 1000 zł + VAT 23% (1230 zł brutto)/osobę

- dla osób towarzyszących spoza branży poligraficznej, niebiorących udziału w częściach wykładowych, natomiast uczestniczących w kolacji integracyjnej: 300 zł + VAT 23% (369 zł brutto)/osobę.

Cena obejmuje: udział w Kongresie, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady, udział w kolacji integracyjnej.

Opłatę za udział w Kongresie należy przelać – do dnia 2 czerwca br. – na konto:

Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
nr konta: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

4b. Koszt i warunki noclegu w hotelu Cukrownia Żnin:

Rezerwacji pokoi i opłat za nie należy dokonać we własnym zakresie.
Dla gości Kongresu Etykiety Samoprzylepne 2021 hotel oferuje poniżej podane ceny za noclegi. Rezerwacje pokoi z poniższymi cenami na hasło „Świat DRUKU” powinny być składane pocztą elektroniczną bezpośrednio w recepcji hotelu: 525 065 750, 504 086 545, recepcja@cukrowniaznin.pl

Ceny pokoi dla gości Kongresu na hasło „Świat DRUKU”:

- jedna doba w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem: 265,00 PLN netto (286,20 PLN brutto)

- jedna doba w pokoju 2-osobowym typu TWIN ze śniadaniem: 299,00 złotych netto (322,92 PLN brutto)

5. Rejestracja:

Uczestnik Kongresu zobowiązany jest w terminie do 31 maja 2021 r. przesłać do organizatora Kongresu wypełniony poniżej formularz zgłoszeniowy lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane Uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w Kongresie.
W późniejszych terminach rejestracja na Kongres będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.

Swoją rezerwację Uczestnik potwierdza poprzez uiszczenie opłaty za udział w Kongresie (p. 4a).

6. Liczba miejsc na Kongresie jest ograniczona, o przyjęciu Uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty za udział w Kongresie). Organizator zastrzega sobie możliwość anulacji zgłoszenia Uczestnika i zwrotu dokonanej przez niego wpłaty.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Kongresu oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca Kongresu. W przypadku odwołania Kongresu bądź zmiany jego terminu organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w Kongresie lub, za zgodą Uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za Kongres w nowym terminie.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Kongresie po terminie 02.06.2021 lub nieprzybycia na Kongres wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas Kongresu.

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promujących Kongres w mediach Organizatora oraz podczas realizowanej transmisji na żywo i filmu z Kongresu.

10. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w Kongresie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Kongresu.

12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Kongresu, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

13. Zamawiający nie pokrywa żadnych indywidualnych wydatków Uczestników Kongresu, w tym np. telefon, mini bar, pralnia, czy inne usługi, za które to wydatki Uczestnicy rozliczają się indywidualnie.

14. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, przedział wiekowy, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów Kongresu, niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Kongresie lub dokonania rezerwacji noclegu.

15. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem e-mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili Uczestnik Kongresu ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny (+48) 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

16. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Kongresu jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) Dane osobowe Uczestnika Kongresu przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe Uczestnika Kongresu przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4) Uczestnik Kongresu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Uczestnik Kongresu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Kongresie, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

17. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora Kongresu i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.
W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

18. Informacja dla Uczestników Kongresu korzystających z usług hotelowych Cukrowni Żnin:

„Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, zwaną dalej „Ustawą”) administratorem danych osobowych pracowników i współpracowników Zamawiającego korzystających z usług hotelowych jest „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie,/ „ARCHE” S.A. adres: ul. Puławska 361. Dane osobowe ww. osób w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej mogą być przekazane administratorowi przez Zamawiającego w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług hotelowych zawartej pomiędzy administratorem danych a Zamawiającym, w tym w celach kontaktowych. Pracownikom oraz współpracownikom Zamawiającego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Równocześnie informujemy o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy, że w zakresie ochrony moich danych osobowych, przysługują mi uprawnienia wskazane powyżej, przy czym zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych dla wykonania niniejszego oświadczenia obowiązuje przez okres prowadzonej współpracy z „ARCHE” S.A.”.

19.

19.1. Organizator przedstawi w terminie dwóch tygodni przed terminem rozpoczęcia Kongresu informacje i procedury związane z aktualnym stanem epidemiologicznym w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Kongresu, które będą na bieżąco aktualizowane na stronie Kongresu.

19.2. Uczestnik Kongresu ma obowiązek zapoznać się z tymi informacjami i procedurami przed przybyciem na Kongres i stosować się do tych zaleceń.

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI: